Empires & Warriors
Maharana Pratap Prithviraj Chauhan (1149-1192 ) Rana Sanga (1484 – 1527)
Ganga Singh Rana Hamir Singh (1326-1364) Bappa Rawal
Maharana Kumbha (1433 and 1468) Harsha Vardhana Jaswant Singh
Meera Bai Udai Singh Rao Jodha
Rawal Jaisal Jai Singh II Raja Man Singh
Maharana Pratap Prithviraj Chauhan (1149-1192 ) Meera Bai
Rana Sanga (1484 – 1527) Maharana Kumbha (1433 and 1468) Udai Singh
Ganga Singh Harsha Vardhana Rao Jodha
Rana Hamir Singh (1326-1364) Jaswant Singh Rawal Jaisal
Jai Singh II Raja Man Singh